Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

YETERLİLİKLER
Endüstriyel TasarımGrafik TasarımMimarlık1-Yerel ve küresel değerler, planlama stratejileri, kültürel, ekonomik-politik ilişkiler düzeyinde farkındalık geliştirme ve anlama 2-Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi: Soyut düşünebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel ve sezgisel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme kullanabilme3-Teknik tasarım süreçleri ve yaşam güvenliği, taşıyıcı sistemler, yapı fiziği ve çevresel sistemler, bina kabuğu sistemleri gibi bina servis sistemleri ile yapı malzemeleri ve uygulamalarının temel ilkelerini anlama ve bina hizmet sistemleri hakkındaki bilgilerin tasarım sürecinde bir bütüne dönüştürülmesi konusunda farkındalık ve tasarlama becerisi 4-Tasarım becerisi: Bir düşünceyi geniş kapsamlı programı olan bir mimari problem üzerinden strüktür, malzeme ilişkisi ve fiziksel çevre sistemleriyle birlikte detaylı olarak tasarlayabilme ve ifade edebilme5-Takım çalışması ve liderlik becerisi: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak birlikte çalışma yapabilme.6-Kültür, sanat, bilim, toplum, çevre, teknoloji vb. alanların mimarlık ile ilişkisini sorgulama ve yeniden düşünme ve mimarlık konularına dair genel bilgi sahibi olma: Mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramları, yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı sistemleri ve inşası, proje yönetimi, maliyet unsurları ve inşaat mevzuatı, restorasyon ve koruma, peyzaj ve kentsel tasarım alanlarında toplumsal, kültürel, sanatsal oluşumlara ilişkin kuramları anlama7-Kültürel Farklılık: Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden farklı gereksinimleri, değerleri ve davranış normlarını, fiziksel yetenekleri, toplumsal ve mekansal örüntüleri ve bu farklılığın mimarın sorumlulukları ve toplumsal rolleri üzerindeki çıkarımlarını anlama 8-İşveren, toplum, kamu yararı, yasal sınırlamalar konusunda etik sorumluluk ve eleştirel bir tavır geliştirebilme becerisi9-İletişim ve ifade becerisi: Çeşitli tekniklerle kavramsallaştırma, tasarlama ve ifade edebilme becerisi (el çizimleri, bilgisayar teknolojileri, fiziksel üretim, vb.) 10-Etkin okuma, yazma ve konuşma becerisi: Kuramsal çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme11-Estetik duyarlılık ve etik sorumluluk alanına ilişkin bilgi ve farkındalık geliştirme becerisi12-Doğal ve yapılı çevrenin kültürel miras ve ekoloji bağlamında dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alma becerisi13-Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneği: İnsan davranışları ve kültürel farklılıkların fiziksel çevre ile arasındaki etkileşimi anlama ve tasarım sürecinde değerlendirme 14-Disiplinlerarası kuramsal etkileşimi kavrayabilme becerisi15-Disiplinler arası çalışmalarda bilgi üretimine yönelik taktik ve tasarlama stratejileri geliştirebilen, girişimci, risk alabilme becerisi16-Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde araştırma yöntemlerini anlama, ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve uygulayabilme Peyzaj Mimarlığı1-Yaratıcı ve 3 boyutlu düşünme yeteneği2-Tasarım ve planlama mantığı ekoloji tabanlı proje üretmek3-Tasarım ilkelerini tanımlayabilme yeteneği ve becerisi4-Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği5-Proje çalışmalarında bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinci6-Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]7-Multidisipliner çalışma yeteneği8-Mesleki etik ve sorumluluk bilinci9-Kültürel alt yapının gerekliliğinin bilincine sahip olmak10-Kendini ifade edebilme, sosyal iletişim ve hitap yeteneği11-Her türlü doğa koşullarında çalışabilme ve uyum sağlayabilme yeteneği [Arazi etüdü ve çevre analizi, Planlama/Tasarım projelerinin (Yapısal ve Bitkisel) aplikasyonu, Bitkisel üretim, Bakım ve onarım]12-Girişimcilik ve yenilikleri takip etmek ve kendini yenileme13-Estetik görüş14-Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğiRadyo,Televizyon ve SinemaResim1-Tasarım ilke ve elemanlarını bilme, bunları uygun tekniklerle birleştirip özgün tasarımlar üretebilme.2-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma.3-Sanat ve tasarımda yeterli bilgi ve teknik donanıma ve bunu uygulayabilme becerisine sahip olma.4-Sanat ve tasarım alanı ile ilgili kavram ve terimleri anlayabilme ve kullanabilme.5-Sanat Tarihi, çağdaş sanat ve yorumu, 1960 sonrası sanatı hakkında bilgi sahibi olma.6-Sanatsal eleştiri yöntemleri ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olma.7-Sanatı, günlük yaşamdaki çeşitli disiplinlerle ilişkilendirip uygulayabilme becerisi. 8-Sanat evreni içinde bulunan: sanat tarihi, felsefe, estetik, çevre, sanatçı gibi alanlar arasındaki ilişkiler bilgisine ve kullanma yeteneğine sahip olma. 9-Özgün sanat görüşüne sahip olma, tasarlama ve yorumlama 10-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirme. 11-Her türlü materyal ve teknikle resim yapabilme.12-Güncel sanat etkinliklerine katılan ve onları takip eden, görsel okur-yazarlık yetileriyle donanmış olma. 13-Estetiğin içinde bulunan farklı kuramların ve yaklaşımların farkında olarak yorun yapabilme.14-Desen çizebilmek ve perspektif ilkelerine göre çizim yapabilme 15-Deneysel ve gözlemsel tasarlama, yorumlama ve uygulama.16-Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme ve kendi çalışmalarını sorgulayabilme.17-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olma.18-Çağın sanatsal beklentilerine uygun disiplinlerarası düşünebilme.19-Çağdaş uluslararası sanat disiplinleri hakkında bilgiye sahip olma20-Çağdaş Türk resim sanatı ve Türk sanatı hakkında bilgi sahibi olma.21-Bilgisayar kullanarak bilgisayarda görsel tasarım yapabilme. 22-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşarak sonuçlarını değerlendirebilme.23-Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.24-Alanının gerektirdiği iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 25-Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. Şehir ve Bölge Planlama

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ