2017-07-05

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

RESİM BÖLÜMÜ

Fakültemiz bünyesinde Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Resim bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerden Resim Bölümüne Özel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır. Bu kılavuz, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Adayların ön kayıt işlemleri ve sınavlar Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülecektir. Bu kılavuzda, 17.06.2015 tarihli senato kurulunda onaylanan yönerge hükümleri uygulanır.

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

Resim Bölümü: 25 Öğrenci

SINAV TARİHLERİ

I. AŞAMA SINAVI 16 Ağustos Çarşamba 2017 Saat: 10.00-12.30

II. AŞAMA SINAVI 16 Ağustos Çarşamba 2017 Saat: 14.00-16.30

ADAY BAŞVURU KOŞULLARI 

2017 YGS den en az 180 puan almış olmak.

ÖN KAYIT

Ön Kayıt, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılır. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu, belgelerden tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Kesin kayıt veya Yedek kayıt haklarını kaybederler.

SINAV ŞEKLİ

Birinci Aşama Sınavı;

a- Birinci Aşama Sınavı, canlı modelden veya nesneden desen çiziminden oluşur. Adayların gördüğünü algılayıp çizebilme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

b- Sınav tek oturumlu olup 100 puan üzerinden değerlendirilir.

c- Bu sınavda alınan puanın ikinci aşama Temel Alan Sınavına katkısı yoktur. Fakat Özel Yetenek Puanını %40 etkiler.

İkinci Aşama Temel Alan Sınavı;

a- İkinci Aşama Temel Alan Sınavı, bölüm akademik kurulu tarafından yöntemi belirlenen alan sınavı veya sınavlarından oluşur. Bu sınav adayın başvurduğu programın gerektirdiği yetenekleri, donanımı değerlendirmeyi ve ölçmeyi amaçlar.

b- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

c- Bu sınavda alınan puan Özel Yetenek Puanını %60 etkiler.

d- Her iki sınavın ortalaması 50 puanın altında olan adaylar asil ve yedek listelere giremezler.

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA GEREKLİ MALZEMELER

a- Sınav giriş belgesi, özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı).

b- Dereceli kurşun kalemler, mavi renk yazan tükenmez veya pilot kalem, silgi, kalemtıraş,

c- 50x70 cm boyutlarında sert altlık (duralit).

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan, belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. Özel Yetenek Standart Puanı (ÖYSP), Ortaöğretim Başarı Puanı, 2017- YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü).

SINAV TAKVİMİ

Ön kayıtlar : 10 Temmuz- 13 Ağustos 2017

Sınavlar: 16 Ağustos 2017

Elektronik Kayıtlar : Kayıtlar: 21-25 Ağustos 2017

Yedek Listeden Kayıtlar: Akademik takvimde ilan edilen ders kayıtlarının son gününe kadar devam edecektir.

SIRALAMA

I. Özel Yetenek Yerleştirme puanına göre en yüksekten düşüğe doğru sıralanır. İlk 25 kişi Asil listeyi, 50 puan ve üzerinde alan diğer adaylar Yedek listeyi oluşturur.

II. Her iki sınavın ortalaması 50 puanın altında olan adaylar asil ve yedek listelere giremezler.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınav Yürütme Kurulunun kesinleştirdiği listeler onaylandıktan sonra, Dekanlık duyuru panolarında ve fakültenin internet sitesinde duyurulacaktır.

KESİN KAYIT

a- Aday kazanmış olduğu programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Belirtilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

b- Kontenjan açığı olduğu takdirde başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listelere göre, kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kesin kayıtları duyurulan tarihler içinde yapılır.

c- Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde;

 Bir başka Yükseköğretim Kurumu’nda kayıtlı olmayan;

 Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

d- Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu belgelerden tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Kesin kayıt veya Yedek kayıt haklarını kaybederler.

YEDEK LİSTE

Yedek listedeki adaylar, yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak internet sayfasında ilan edilir. Yedek Listeden kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, bölüm kontenjanı doluncaya kadar en yüksek puan sırasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI

a) Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler.

b) Sınavın başlangıcında adaylar, kâğıtlarındaki kimlik için ayrılan bölüme kimlik bilgilerini mavi renk yazan tükenmez ya da pilot kalemle yazarak imzalarlar. Sınav son 15 dakikasında bu bölümler aday bilgileri görülmeyecek şekilde, gözetmenler tarafından bantla kapatılır.

c) Sınav kâğıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılmış, çizilmiş vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

d) Sınav başladıktan ilk 30 dakikadan sonra sınav salonuna aday alınmayacaktır.

e) Sınav başladıktanilk 60 dakikadanönce adaylar sınav salonunu terk edemez.

f) Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.

Namık Kemal Üniversitesi özel yetenek sınavı kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız. 

Namık Kemal Üniversitesi özel yetenek sınav yönergesine ulaşmak için tıklayınız.