Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
2016-06-14

Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

ÖZEL YETENEK SINAVKILAVUZU

RESİMBÖLÜMÜ
Fakültemiz bünyesinde Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Resim bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerden Resim BölümüneÖzel Yetenek Sınavıyla öğrenci alınacaktır.

Bu kılavuz, sınavların yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılmasıvesonuçların duyurulması ile ilgili işlemlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Adayların ön kayıt işlemleri ve sınavlarNamık Kemal Üniversitesi GüzelSanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülecektir.

Bu kılavuzda, 17.06.2015 tarihli senato kurulunda onaylanan yönerge hükümleri uygulanır.

 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

Resim Bölümü:   25 Öğrenci

 

SINAV TARİHLERİ

I.                   AŞAMA SINAVI

20Temmuz Çarşamba 2016 Saat: 10.00-13.00

II.                AŞAMA SINAVI

     21 Temmuz Perşembe 2016 Saat: 10.00-17.00

a)      Konulu Çizim: Saat: 10.00- 12.30

b)      Dosya (Portfolyo) Değerlendirmesi: Saat: 13.00-17.00

 

ADAY BAŞVURU KOŞULLARI:

2016YGS den en az 160 puan almış olmak.

 

ÖN KAYIT

Ön Kayıt, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için adayın, ilan edilen süre içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması zorunludur. Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu, belgelerden tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Kesin kayıt veya Yedek kayıt haklarını kaybederler.

 

SINAV ŞEKLİ

Birinci Aşama Sınavı;

a-      Birinci Aşama Sınavı, canlı modelden veya nesneden desen çiziminden oluşur. Adayların gördüğünü algılayıp çizebilme yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

b-      Sınav tek oturumlu olup 100 puan üzerinden değerlendirilir.

c-      Adayların ikici aşama Temel Alan sınavına girebilmeleri için Birinci Aşama Sınavından 100 puan üzerinden 50 puan almaları zorunludur.

d-     Bu sınavda alınan puanın ikinci aşama Temel Alan Sınavına katkısı yoktur.Fakat Özel Yetenek Puanını %40 etkiler.

e-      En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre bölüm kontenjanının en az 3(üç), en çok 5 (beş) katı kadar aday, ikinci Aşama Temel Alan sınavına girme hakkı kazanır.

 

İkinci Aşama Temel Alan Sınavı;

·         İkinci Aşama Temel Alan Sınavı, bölüm akademikkurulu tarafından yöntemi belirlenen alan sınavı veya sınavlarından oluşur. Bu sınav adayın başvurduğu programın gerektirdiği yetenekleri, donanımı değerlendirmeyi ve ölçmeyi amaçlar.

·         Uygulama ve Dosya (Portfolyo) Değerlendirmesi olmak üzere iki kısımdan oluşur.

·         Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

·         Bu sınavda alınan puanÖzel Yetenek Puanını %60 etkiler.

·         II. Aşama sınavında 50 puanın altında alan adaylar da asil ve yedeklistelere giremezler.

 

ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA GEREKLİ MALZEMELER

·         Sınav giriş belgesi, özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı).

·         Dereceli kurşun kalemler, mavi renk yazan tükenmez veya pilot kalem, silgi,kalemtıraş,

·         50x70 cm boyutlarında sert altlık (duralit).

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan, belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

Özel Yetenek Standart Puanı (ÖYSP), Ortaöğretim Başarı Puanı, 2015- YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü).

 

SINAV TAKVİMİ

Ön kayıtlar :                            20Haziran- 18 Temmuz2016

Sınavlar :                                20 ve21Temmuz2016

Elektronik Kayıtlar :                 12-16 Ağustos 2016

Kayıtlar:                                 15-19Ağustos 2016

Yedek Listeden Kayıtlar: Akademik takvimde ilan edilen ders kayıtlarının son gününe kadar devam edecektir.

 

SIRALAMA

I. Aşama sınavına katılan adaylar bu sınavda aldıkları puana göresıralanırlar. Her alan için önceden duyurulan kontenjanın üç katı ile beş katıkadar II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirlenir. I.Aşama sınavından 50 puanın altında kalan adaylar II. Aşama sınavınakatılamazlar. II. Aşama sınavında 50 puanın altında alan adaylar daasil ve yedek listelere giremezler.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınav Yürütme Kurulunun kesinleştirdiği listeler onaylandıktansonra, Dekanlık duyuru panolarında ve fakültenin internet sitesindeduyurulacaktır.

 

KESİN KAYIT

a-      Aday kazanmış olduğu programa belirlenen ve ilan edilen süresi içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Belirtilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

b-      Kontenjan açığı olduğu takdirde başarı sıralamaları doğrultusunda ilan edilen yedek listelere göre, kesin kayıt hakkı kazanan yedek adayların kesin kayıtları duyurulan tarihler içinde yapılır.

c-      Program kontenjanlarının ilan edildiği listelerde eşit puan almış görünen adayların yerleştirilmesinde; 

·         Bir başka Yükseköğretim Kurumu’nda kayıtlı olmayan;

·         Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

d- Ön kayıtta yanlış beyanda bulunduğu belgelerden tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır. Kesin kayıt veya Yedek kayıt haklarını kaybederler.

 

YEDEK LİSTE

Yedek listedeki adaylar, yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, kontenjan sayısının iki katı kadar internet sayfasında ilan edilir. Yedek Listeden kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, bölüm kontenjanı doluncaya kadar en yüksek puan sırasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

ÖZEL YETENEK SINAV KURALLARI

·         Sınava başlamadan önce gözetmenler tarafından adayların sınav kimlik belgelerinin ve özel kimlik belgelerinin kontrolleri yapılır. Bu belgeleri gösteremeyen adaylar sınava giremezler.

·         Sınavın başlangıcında adaylar, kâğıtlarındaki kimlik için ayrılan bölüme kimlik bilgilerini mavi renk yazan tükenmez ya da pilot kalemle yazarak imzalarlar. Sınav son 15 dakikasındabu bölümler aday bilgileri görülmeyecek şekilde, gözetmenler tarafından bantla kapatılır.

·         Sınav kâğıtlarına soruda istenilenlerin dışında yazılmış, çizilmiş vb. her türlü yazı, rakam, çizgi ve işaret sınavın geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

·         Sınav başladıktan ilk 30 dakikadan sonra sınav salonuna aday alınmayacaktır.

·         Sınav başladıktanilk 60 dakikadan önce adaylar sınav salonunu terk edemez.

·         Sınav salonuna cep telefonuyla girmek, ya da sınav süresince kulaklıkla herhangi bir şey dinlemek yasaktır.

 

Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi için tıklayınız.