Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK:

MADDE-1: 03/03/1997 tarihli ve 22922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin değişik 2 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Müzik Anasanat Dalı'na başvuracak adaylar hariç diğer adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının verbal ve quantitative bölümlerinden toplam en az 950 puan, analytical writing bölümünden en az 3,5 puan alması gerekir. Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10'u, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) alınan standart puanın 1.25'i ile çarpılmasıyla elde edilen puanın % 50'si ve ilgili enstitü yönetim kurulunca alınacak karara göre; enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri veya ilgili anabilim dalı kurulu ile yapacağı mülakat sonucu alınan puanın % 40'ı toplanarak bulunur. Ancak, Müzik Anasanat Dalı?nın değerlendirmesi; mülakat puanının % 90'ı ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 (altmışbeş) olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 (on) yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) (lisans diploması ile başvuranların 55) standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitative analytical" bölümlerinden en az 1100 puan; Graduate Management Admissions Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alması gerekir.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuruların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10'u, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) alınan standart puanın 1.25 ile çarpılmasıyla elde edilen puanın %50'si ve ilgili enstitü yönetim kurulunca alınacak karara göre; enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri veya ilgili anabilim dalı kurulu ile yapacağı mülakat sonucu alınan puanın % 40'ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 (yetmiş) olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması deyimi; Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Müzik Anasanat Dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sözel kısmından 45 (kırkbeş) (lisans diploması ile başvuranların 55) standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının "quantitative ve analytical" bölümlerinden en az 1100 puan; Graduate Management Admissions Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alması gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde LES puanı ile birlikte lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı portfolyö incelemesi sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede;

1) LES puanı x 1.25'in % 50?si,
2) Mülakat/yetenek/portfolyö incelemesinin % 40'ı,
3) Yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınır.

Ancak, Müzik Anasanat Dalının değerlendirilmesi; mülakat puanının % 90'ı ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınarak yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

d) Temel tıp bilimleri'nde doktora programına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 (elli) temel tıp puanına veya Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) sayısal kısmından en az 45 (kırkbeş) standart puana veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının verbal ve quantitative bölümlerinden alınan toplam en az 950 puana, analytical writing bölümünden en az 3,5 puana sahip olunması gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümü'nden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya LES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat değerlendirilir. Değerlendirmede;

1) LES puanı veya temel tıp puanı x 1.25'in % 50'si,
2) Mülakat puanının % 40'ı,
3) Yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınır.

Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır."

MADDE-2: Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE-3: Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE-4: Bu Yönetmelik hükümleri Namık Kemal Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.