Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

YETERLİLİKLER
Endüstriyel Tasarım

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Grafik Tasarım

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Mimarlık1-Yerel ve küresel değerler, planlama stratejileri, kültürel, ekonomik-politik ilişkiler düzeyinde farkındalık geliştirme ve anlama 2-Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi: Soyut düşünebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel ve sezgisel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme kullanabilme3-Teknik tasarım süreçleri ve yaşam güvenliği, taşıyıcı sistemler, yapı fiziği ve çevresel sistemler, bina kabuğu sistemleri gibi bina servis sistemleri ile yapı malzemeleri ve uygulamalarının temel ilkelerini anlama ve bina hizmet sistemleri hakkındaki bilgilerin tasarım sürecinde bir bütüne dönüştürülmesi konusunda farkındalık ve tasarlama becerisi 4-Tasarım becerisi: Bir düşünceyi geniş kapsamlı programı olan bir mimari problem üzerinden strüktür, malzeme ilişkisi ve fiziksel çevre sistemleriyle birlikte detaylı olarak tasarlayabilme ve ifade edebilme5-Takım çalışması ve liderlik becerisi: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak birlikte çalışma yapabilme.6-Kültür, sanat, bilim, toplum, çevre, teknoloji vb. alanların mimarlık ile ilişkisini sorgulama ve yeniden düşünme ve mimarlık konularına dair genel bilgi sahibi olma: Mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramları, yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı sistemleri ve inşası, proje yönetimi, maliyet unsurları ve inşaat mevzuatı, restorasyon ve koruma, peyzaj ve kentsel tasarım alanlarında toplumsal, kültürel, sanatsal oluşumlara ilişkin kuramları anlama7-Kültürel Farklılık: Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden farklı gereksinimleri, değerleri ve davranış normlarını, fiziksel yetenekleri, toplumsal ve mekansal örüntüleri ve bu farklılığın mimarın sorumlulukları ve toplumsal rolleri üzerindeki çıkarımlarını anlama 8-İşveren, toplum, kamu yararı, yasal sınırlamalar konusunda etik sorumluluk ve eleştirel bir tavır geliştirebilme becerisi9-İletişim ve ifade becerisi: Çeşitli tekniklerle kavramsallaştırma, tasarlama ve ifade edebilme becerisi (el çizimleri, bilgisayar teknolojileri, fiziksel üretim, vb.) 10-Etkin okuma, yazma ve konuşma becerisi: Kuramsal çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme11-Estetik duyarlılık ve etik sorumluluk alanına ilişkin bilgi ve farkındalık geliştirme becerisi12-Doğal ve yapılı çevrenin kültürel miras ve ekoloji bağlamında dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alma becerisi13-Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneği: İnsan davranışları ve kültürel farklılıkların fiziksel çevre ile arasındaki etkileşimi anlama ve tasarım sürecinde değerlendirme 14-Disiplinlerarası kuramsal etkileşimi kavrayabilme becerisi15-Disiplinler arası çalışmalarda bilgi üretimine yönelik taktik ve tasarlama stratejileri geliştirebilen, girişimci, risk alabilme becerisi16-Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde araştırma yöntemlerini anlama, ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve uygulayabilme

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
2- Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
3- İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
4- İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
5- Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. 
6- Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
7- İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
1- Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. 
2- Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir. 
3- Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir. 
4- Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır. 
5- Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. 
6- Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır. 
1- Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir. 
2- Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. 
3- Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür. 
1- Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. 
2- Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. 
1- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
2- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. 
4- En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. 
1- Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. 
2- Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar. 
3- Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. 
4- İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder. 
5- Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir. 
6- Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir. 
 TYYÇ; Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Peyzaj Mimarlığı1-Yaratıcı ve 3 boyutlu düşünme yeteneği2-Tasarım ve planlama mantığı ekoloji tabanlı proje üretmek3-Tasarım ilkelerini tanımlayabilme yeteneği ve becerisi4-Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretmek, analitik düşünme yeteneği5-Proje çalışmalarında bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev alma ve sorumluluk bilinci6-Peyzaj çalışmaları için modern teknolojiyi ve bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanma [Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları, CAD yazılımları, 3D modellemeler, Ms Office]7-Multidisipliner çalışma yeteneği8-Mesleki etik ve sorumluluk bilinci9-Kültürel alt yapının gerekliliğinin bilincine sahip olmak10-Kendini ifade edebilme, sosyal iletişim ve hitap yeteneği11-Her türlü doğa koşullarında çalışabilme ve uyum sağlayabilme yeteneği [Arazi etüdü ve çevre analizi, Planlama/Tasarım projelerinin (Yapısal ve Bitkisel) aplikasyonu, Bitkisel üretim, Bakım ve onarım]12-Girişimcilik ve yenilikleri takip etmek ve kendini yenileme13-Estetik görüş14-Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneği

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
2- Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
3- İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
4- İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
5- Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. 
6- Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
7- İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. 
1- Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. 
2- Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir. 
3- Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir. 
4- Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır. 
5- Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. 
6- Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır. 
1- Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir. 
2- Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. 
3- Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür. 
1- Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. 
2- Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular. 
3- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. 
1- Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 
2- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. 
4- En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. 
1- Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder. 
2- Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar. 
3- Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. 
4- İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder. 
5- Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir. 
6- Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir. 
 TYYÇ; Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Radyo,Televizyon ve Sinema1-Üst düzeyde mesleki bilgiye hâkim olur ve piyasada kullanılan teknik ekipmanı tanır, kullanır ve yenilikleri takip edip, sektörün gerektirdiği işbölümü ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olur.2-Teknik olarak donanımlıdır, teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, mesleki kavramlara hakim olur.3-Radyo, Televizyon ve Sinema tarihinden genel bilgileri edinir ve yaratıcı bir şekilde kullanabilir.4-Her tür hareketli görüntü çalışmasının planlanması ve üretimi için gereken teknik ve yaratıcı süreçleri içeren eleştirel düşünmeyi geliştirebilir.5-Hareketli görüntünün üretimini ve dolaşımını çevreleyen etik ve toplumsal meselelerle ilgilenir.6-Görsel ve yazılı materyaller üzerinde bağımsız araştırmalar yürütebilir. Bir araştırma sorusu, problemi veya konusu için ne çeşit bilgi gerektiğine karar verir ve derin bilgi üretmek için bu bilgileri elde edip, değerlendirerek etkili bir şekilde kullanabilir.7-Geleneksel ve Yeni Medya, Sinema, Sanat ve Tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.8-Film, video ve yeni medya çalışmalarının üretimi, dağıtımı ve sergilenmesinde yer alan kurum ve endüstrileri tanır.9-Eğitim süresi boyunca yaratıcı film veya video üretimlerini tamamlayarak hikaye, kompozisyon, ışık ve ses gibi teknik ve estetik kavramlarla geliştirilmiş özgün ve bireysel üretim çalışmalarında yer alabilme yeteneği gösterir.10-Diğer sanat alanlarının (tiyatro, müzik, resim, vb.) teknik kodlarını değerlendirebilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve sanatlar-arası etkileşim ve iletişim kurabilir.11-Basılı ve elektronik kaynak görsel ve metinlerin araştırmasını yürütebilir.12-Bakmak ile görmek arasındaki farkı deneyimleyebilir.13-Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.14-Alanındaki çalışmaların kavramsallaştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinde yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi uygulayabilir ve gerekli disiplinler-arası yaklaşımı sergileyebilir.15-Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Resim1-Tasarım ilke ve elemanlarını bilme, bunları uygun tekniklerle birleştirip özgün tasarımlar üretebilme.2-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma.3-Sanat ve tasarımda yeterli bilgi ve teknik donanıma ve bunu uygulayabilme becerisine sahip olma.4-Sanat ve tasarım alanı ile ilgili kavram ve terimleri anlayabilme ve kullanabilme.5-Sanat Tarihi, çağdaş sanat ve yorumu, 1960 sonrası sanatı hakkında bilgi sahibi olma.6-Sanatsal eleştiri yöntemleri ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olma.7-Sanatı, günlük yaşamdaki çeşitli disiplinlerle ilişkilendirip uygulayabilme becerisi. 8-Sanat evreni içinde bulunan: sanat tarihi, felsefe, estetik, çevre, sanatçı gibi alanlar arasındaki ilişkiler bilgisine ve kullanma yeteneğine sahip olma. 9-Özgün sanat görüşüne sahip olma, tasarlama ve yorumlama 10-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirme. 11-Her türlü materyal ve teknikle resim yapabilme.12-Güncel sanat etkinliklerine katılan ve onları takip eden, görsel okur-yazarlık yetileriyle donanmış olma. 13-Estetiğin içinde bulunan farklı kuramların ve yaklaşımların farkında olarak yorun yapabilme.14-Desen çizebilmek ve perspektif ilkelerine göre çizim yapabilme 15-Deneysel ve gözlemsel tasarlama, yorumlama ve uygulama.16-Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme ve kendi çalışmalarını sorgulayabilme.17-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olma.18-Çağın sanatsal beklentilerine uygun disiplinlerarası düşünebilme.19-Çağdaş uluslararası sanat disiplinleri hakkında bilgiye sahip olma20-Çağdaş Türk resim sanatı ve Türk sanatı hakkında bilgi sahibi olma.21-Bilgisayar kullanarak bilgisayarda görsel tasarım yapabilme. 22-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşarak sonuçlarını değerlendirebilme.23-Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.24-Alanının gerektirdiği iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 25-Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
1- Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. 
2- İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. 
3- Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir 
4- Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. 
5- İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir. 
6- İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. 
7- Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 
8- Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. 
9- Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. 
1- Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. 
2- İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır. 
3- İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. 
4- Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 
5- Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. 
6- Duyusal algıyı somutlaştırır. 
1- Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır. 
2- Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır. 
3- Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. 
1- Kendi çalışmalarını sorgular. 
2- Çözümleyici ve eleştirel düşünür. 
3- Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. 
1- Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. 
2- Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 
3- Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. 
4- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). 
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
1- Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır. 
2- Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir. 
3- Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. 
4- Estetik farkındalığa sahiptir. 
 TYYÇ; Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6
LİSANS
_____
EQF-LLL:
6. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 

Şehir ve Bölge Planlama

TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey
 TYYÇ; Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)
. Düzey ( Eğitimi)
TYYÇ
DÜZEYİ
BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik


_____
EQF-LLL:
. Düzey
_____
QF-EHEA:
1. Düzey